Privacyverklaring

Privacyverklaring Voci d’Angeli

Vastgesteld: 18 januari 2019

Het koor Voci d’Angeli, gevestigd te Blokker, hierna te noemen Voci, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van verschillende groepen mensen: leden, oud-leden, concertbezoekers en websitebezoekers. In deze privacyverklaring vatten we samen welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen.
Welke gegevens verwerken we en waarom?
 1. Leden.
  Dit zijn vaste leden en eventueel projectleden van Voci.
  Welke gegevens? Voor- en achternaam, adresgegevens inclusief e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rekeningnummer, gegevens die nodig zijn voor het functioneren van het koor (zoals datum van inschrijving, aanwezigheid bij repetities, stemgroep).
  Waarom? Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn we verplicht een ledenadministratie bij te houden. De meeste andere gegevens zijn nodig voor het functioneren van het koor. Als u lid wordt vragen we daarom om uw toestemming om deze gegevens te verwerken. Geeft u die niet, dan kan dat betekenen dat u geen lid kunt worden.
  Hoe lang? Tot maximaal 1 jaar na beëindiging van het lidmaatschap. Groepsfoto’s archiveren we voor onbepaalde tijd; gelabelde portretfoto’s tot maximaal 1 jaar na beëindiging lidmaatschap.
 2. Oud-leden.
  Dit zijn voormalige leden (inclusief eventuele projectleden) van het koor. Bij vertrek uit het koor vragen we leden of ze oud-lid willen worden, wat betekent dat we contactgegevens bewaren. Willen ze dat niet dan bewaren we alleen de naam en periode van lidmaatschap.
  Waarom? We bewaren die contactgegevens graag, zodat we u kunnen uitnodigen voor bijvoorbeeld lustrums of concerten met oud-leden. We vragen u toestemming om deze gegevens te verwerken. Hoe lang? Tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de inschrijving.
 3. Concertbezoekers.
  Van concertbezoekers verwerken we alleen persoonsgegevens als ze kaarten reserveren.
  Welke gegevens? Naam en e-mailadres.
  Hoe lang? Tot maximaal 1 jaar na het concert.
 4. Website bezoekers.
  Website bezoekers zijn personen die onze website www.vocidangeli.nl bezoeken.
  Voci gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Hoe verwerken we uw gegevens?
Delen met derden.
Voci verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Voci. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt dit verzoek sturen naar info@vocidangeli.nl. We kunnen dan extra informatie vragen om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan.
Klacht.
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Beveiliging.
Voci neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via info@vocidangeli.nl.
Tot slot: wijzigingen in het privacy beleid. We stellen personen alleen op de hoogte van wijzigingen in deze verklaring als die op hen van toepassing zijn.
VOCI D’ANGELI
januari 2019